Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

har du nogle spørgsmål, så ring.

    ​Telefon: 62 61 77 43

Gældende vedtægter for Faaborg Golfklub

Vedtægter for Faaborg Golfklub, 2018:

Navn, hjemsted og formål:
§ 1 Klubbens navn er Faaborg Golfklub og dens hjemsted er Faaborg Midtfyn kommune.

Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet i overensstemmelse med de af Dansk
Golf Union vedtagne regler, samt at organisere de idrætslige aktiviteter blandt medlemmerne, der er
forenelige med golfspillet.
Klubben forestår endvidere benyttelsen af den golfbane og de øvrige faciliteter klubben ifølge gældende lejekontrakt har lejet af FAABORG GOLFBANE A/S.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 2 I klubben optages såvel aktive, aktive passive som passive medlemmer.
Den sidstnævnte gruppe er ikke medlemmer af Dansk Golf Union og har ikke ret til at deltage i golfspillet.
Den næstsidstnævnte gruppe er ikke medlemmer af Dansk Golf Union men har ret til at deltage i golfspillet med begrænsede rettigheder.
Bestyrelsen kan efter eget skøn oprette og/eller nedlægge medlemstyper, der er omfattet af §3, nummereret 1-13.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 3 Kontingentet, gældende fra 01.01. til 31.12., fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Ungjuniorer Til udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet er fyldt 11 år.

2. Juniorer Fra udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet er fyldt 11 år til udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet er fyldt 18 år.

3. Ungseniorer Fra udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet er fyldt 18 år til udgangen af regnskabsåret, hvori medlemmet er fyldt 25 år.

4. Seniorer Fra udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet er fyldt 25 år.

5. Senior begrænset. Medlemmer der betaler den til enhver tid gældende fulde greenfee hver gang de spiller. Rettighederne for denne gruppe begrænses, så de ikke kan deltage i klubmatcher, klubber i klubben, generalforsamlinger og lign.

6. Familiemedlemskab. Medlemmer i gruppe 3 kan opnå familiemedlemskab, der omfatter følgende: Omfatter familien 2 voksne i gruppe 3, bliver deres børn, der falder ind under gruppe 1 eller 2, gratis medlemmer. Omfatter familien 1 voksne i gruppe 3, bliver et af deres børn, der falder ind under gruppe 1 eller 2, gratis medlem.

7. Ugedagsmedlem Medlemmer der kun må benytte baneanlægget ugens 5 første hverdage og
påbegynde spil efter kl. 07.00 og før kl. 16.00.

8. Langdistance Medlemmer, som er aktive medlemmer af en anden dansk golfklub, og som er bosat
uden for Faaborg gl. kommune eller er bosiddende i det land, man har sit golfklubmedlemskab

9. Prøvemedlemmer Interesserede kan tegne et foreløbigt medlemskab for en periode, der fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet for prøvemedlemskab fastsættes ligeledes af bestyrelsen. Prøvemedlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling. Prøvemedlemskab kan ikke tegnes af personer, der er eller har været medlem af andre golfklubber. Prøvemedlemskab kan kun opnås én gang.

10. Kontingentfrihed Bestyrelsen kan tildele kontingentfrihed.

11. Passive Medlemmer der ikke har spilleret.

12. Aktive passive medlemmer, par 3. Denne medlemsgruppe kan spille ubegrænset på par 3 banen. Medlemskabet har samme begrænsninger som gruppe 4.

13. Aktive passive medlemmer, 18 huls bane. Denne medlemsgruppe kan spille 5 hverdage/ år på 18 huls banen. Ved indmeldelse udleveres 5 greenfeebilletter, som er personlige og ikke kan overdrages til andre. Ved spil på ikke hverdage bruges 2 billetter. For efterfølgende år købes 5 greenfeebilletter med 50% rabat af den til enhver tid gældende greenfee.

14. Firmaer Bestyrelsen kan oprette firmamedlemskab.

Optagelse i klubben af aktive medlemmer er betinget af enten:
1: at vedkommende er i besiddelse af aktier for nominelt kr. 2.400 i Faaborg Golfbane A/S.
2: at vedkommende har opnået rettighed til at benytte en aktiebeholdning fra en anden ejer, og at denne rettighed er registreret i Golfklubbens sekretariat. Registreringen kan af bestyrelsen pålægges et administrationsgebyr.
3: at vedkommende har opnået rettighed til at benytte en aktiebeholdning ejet af Faaborg Golfklub, og betaler en årlig afgift herfor, som fastsættes af bestyrelsen.

Vedr. handel med aktier henvises til Faaborg Golfbanes A/S vedtægter.

Ophører et aktionærmedlem (stk. 1) eller den ejer, man har fået rettigheden fra (stk. 2) med at være aktionær i Faaborg Golfbane A/S, eller tilbagekalder ejeren den givne rettighed, bortfalder rettigheden til at være aktionærmedlem i Faaborg Golfklub.

Juniorer, ungseniorer og langdistancemedlemmer behøver ikke at være i besiddelse af, eller have rådighed over en sådan aktie.

Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning og betales forud for mindst et kvartal ad gangen.

Medlemmer, der er indmeldt før 1. januar 2010, opretholder deres medlemskab efter de vedtægter, der var gældende på tidspunktet for indmeldelsen.

Kontingentrestance udover et kvartal medfører suspension af medlemsrettigheder. Kontingentrestance
udover 6 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder anledning til afvigelse. I tilfælde
af manglende betaling kan bestyrelsen beslutte at udsende en eller flere rykkermeddelelser og fastsætte et restance-/rykkergebyr.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med en måneds varsel til udløbet af et kvartal. Ved genindmeldelse eller tilbagevenden fra passivt til aktivt medlemskab - indenfor 9 måneder fra medlemskabets ophør, skal der betales kontingent for udmeldelsesperioden. Indbetalt kontingent, der gælder for kvartaler udover udmeldelseskvartalet tilbagebetales. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at fravige disse krav, hvis omstændighederne taler herfor.

§ 4 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Faaborg Midtfyn kommune hvert år inden 15. december.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved bekendtgørelse på hjemmesiden samt opslag iklubhuset, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med eventuelle forslag, nævnt i hovedtræk. Den nøjagtige ordlyd af evt. forslag vil være opslået i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres ved henvendelse til sekretæren.Stemmeberettiget er kun medlemskategorierne ungseniorer, seniorer, ugedagsmedlemmer og firmaer med hver én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, men et medlem kan på generalforsamlingen højst repræsentere ét medlem ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangen skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

​§ 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af klubbens virksomhed i det forgangne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1. og 2. suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 31. oktober.

​​

§ 6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger en 1. og 2. suppleant for ét år ad gangen. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanterne efter tur.

§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender.
Bestyrelsen fastsætter, hvilke spilleafgifter der til enhver tid skal erlægges af spillere, der ikke er
medlemmer af klubben (green-fee).
Klubben tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele speciel fuldmagter. Optagelse af lån kræver en
bestyrelsesbeslutning. Køb og salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en general- forsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9 Bestyrelsen nedsætter et match-, handicap-, bane- og husudvalg samt evt. andre udvalg.
Bestyrelsen bør i alle udvalg være repræsenteret af et bestyrelsesmedlem, som udvalgsmedlem.
Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.
Det bør tilstræbes at bestyrelsens repræsentant samtidig udpeges som formand for udvalget.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet. Afgørelser truffet af de nedsatte udvalg kan indankes for bestyrelsen, der herefter endeligt træffer afgørelse.

§ 10 Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Det reviderede regnskab fremlægges i klubhuset senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Regnskabet skal give et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver og dennes økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser til klubbens fortsatte drift.

§ 11 For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne grove tilfælde med udelukkelse af klubben, idet dog afgørelse om udelukkelse af medlemmet kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

§ 12 Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning, herunder afvikling af klubbens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Dansk Golf Union, eller anvendes til fremme af golfspillet i Danmark eller efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. december 2018 og den ekstraordinære generalforsamling den 19. december 2018.

Sign.

Ebbe Durck

Søren Pedersen

Claus Halken

Børge Bisgaard

Jette Wulff

Jytte Vangshold

Henrik Olsen

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049