Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2018 i Faaborg Golfklub

Den ordinære generalforsamling 2018 i Faaborg Golfklub blev afholdt i "Hestestalden" den 6. december 2018 kl. 19.00 med deltagelse af 81 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden / beslutninger:

1.​Valg af dirigent

Advokat Keld Astrup Sørensen blev valgt til dirigent.

2.​Beretning af klubbens virksomhed i det forgangne år

Formand Ebbe Durck’s beretning blev godkendt. Beretningen er lagt op på hjemmesiden.

Læs formandens beretning KLIK HER.

3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Børge Bisgaard gennemgik og kommenterede den reviderede årsrapport 2017/18, som udviser et overskud på 96,7 t.kr.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4.​Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Den fremlagte vedtægtsændring blev godkendt af mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, men da mindre end 2/3 af samtlige medlemmerne var til stede, indkaldes iflg. vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af vedtægtsændringen.

5.​Forslag fra medlemmer

Der var ikke modtaget forslag inden den i vedtægterne fastsatte tidsfrist.

6.​Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af medlemskontingent

Budget 2018/19 blev gennemgået af Børge Bisgaard under punkt 3.

Budgettet blev ligeledes godkendt.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet for det kommende år fastholdes uændret.

Forslaget godkendtes.

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Morten From-Nielsen og Adser Schack, og ingen af disse ønskede at modtage genvalg.

Derfor foreslog bestyrelsen Jytte Vangshold og Henrik Olsen som nye bestyrelsesmedlemmerne.

Kandidaterne blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

8.​Valg af 1. og 2. suppleant

Elsebet Lundgreen og John Andersen blev enstemmigt genvalgt som suppleanter uden modkandidater.

9.​Valg af revisor og revisorsuppleant

EY og BDO blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

10.​Eventuelt

Forskellige emner blev kort drøftet, hvorefter dirigenten afslutningsvis gav ordet til Ebbe Durck.

Ebbe Durck takkede for god ro og orden og takkede Mogens From-Nielsen og Adser Schack for deres indsats i bestyrelsen.

Ebbe Durck oplyste derudover, at Morten From-Nielsen har accepteret at fortsætte endnu et år som baneudvalgsformand – en accept, som bestyrelsen med tak for modtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:

Formand Ebbe Durck

Næstformand Søren Pedersen

Kasserer Børge Bisgaard

Sekretær Jette Wulff

Nyt fra bestyrelsen – ultimo november 2018


·​Regionalmøde i Horsens

Et væsentligt emne på det netop afholdte regionalmøde i Horsens havde naturligvis været de nye golfregler. Også muligheden for medlemskab på 9 huller havde været diskuteret – men kun klubber med 3 sløjfer havde været positive over for dette. Der vil efterfølgende blive arbejdet på, at det på Golfbox bliver muligt at booke både på for- og bag-9

·​Formandsmøde, klubber-i-klubben

Formandsmøde var afholdt den 21. oktober, på hvilket de enkelte formænd for klubber-i-klubben orienterede om den forløbne sæson.

·​Klub 81

Ebbe Durck og Barbara Westphal havde deltaget i det afsluttende statusmøde for 2018 i K81.

K81 fortsætter uændret - og med uændret kontingent i sæsonen 2019.

I 2018 har der i alt været 479 medlemmer af K81 – heraf de 52 fra FGK. Faaborg har i 2018 været den næstmest besøgte bane blandt K81 klubberne med 961 K81 gæstespillere – den mest besøgte var Langesø med 1045 K81 gæstespillere.

·​Frivilligmatch

Ca. 100 medlemmer deltog i frivilligmatchen. MFN havde stået for arrangementet, som forløb til alles tilfredshed, og alt klappede.

·​Vores Faaborg & Egn

FGK vil deltage i de planlagte juleaktiviteter i løbet af december på torvet i Faaborg. Kim fra Cafeen stiller op i en af de opsatte boder med lidt mad/drikke, og rekrutteringsudvalget stiller op med en eller anden form for golfkonkurrence, hvor præmien vil være 2 gratis prøvemedlemskaber.

·​Erhvervsklubben

Vores sponsor Eldorado havde arrangeret virksomhedsbesøg for erhvervsklubbens medlemmer hos virksomheden i Tommerup. Arrangementet var meget vel gennemført og var særdeles udbytterigt og interessant.


·​Greenkeepere

Klubben har modtaget en del ansøgninger til den opslåede stilling som chefgreenkeeper, og bestyrelsen forventer at kunne præsentere den nye chefgreenkeeper på den forstående generalforsamling

Derudover har bestyrelsen forlænget greenkeeperassistent Kim Michael
Twisttmann’s ansættelse hen over vinteren frem til 28/2-19.

·​Årsrapport 2017/18

Bestyrelsen har enstemmigt godkendt den af EY udarbejdede årsrapport 2017/18, som vil blive fremlagt i klubben forud for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

·​Ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2018 er i henhold til vedtægterne udsendt den 20. november, 2018. Generalforsamlingen afholdes i Hestestalden den 6. december 2018 kl. 19.00, og bestyrelsen opfordrer alle, der har mulighed for det, til at møde op.

·​Claus Frost Larsson

Med sorg modtog bestyrelsen meddelelsen om, at Claus Frost Larsson den 2. november var afgået ved døden.

Claus har i mange år bidraget med sin store viden og entusiasme i arbejdet med juniorer og i turneringsudvalget, og med en dybfølt tak til Claus for hans store indsats, håber vi fra bestyrelsens side, at nye kræfter vil træde til og videreføre Claus’ store arbejde.

Æret være Claus’ minde.

På bestyrelsens vegne
Ebbe Durck, formand

​------------------------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen november 2018

“Nyt fra bestyrelsen” – 1. november 2018

MØDER

Regionalmøde DGU

DGU regionalmøde er afholdt i Horsens den 31/10 med deltagelse fra FGK v/Ebbe Durck og Børge Bisgaard.

DGU opfordrede alle medlemmer til at gå ind på DGU`s hjemmeside og læse om de nye golfregler.

INTERNT

Nyt udvalg – ”Rekrutteringsudvalg

Som en del af klubbens bestræbelser på at fastholde/øge medlemstallet, har bestyrelsen besluttet at oprette et rekrutteringsudvalg. Formand for dette udvalg er Elsebet Lundgreen.

Elsebet arbejder p.t. på at sammensætte det nye udvalg. 6-7 medlemmer har allerede givet tilsagn om at indgå i udvalget, og yderligere medlemmer søges rekrutteret, bl.a. for at sikre en god aldersspredning/forskellighed i de kommende rekrutteringsaktiviteter. Der vil snarest blive afholdt en indledende briefing i udvalget med en brainstorming for at få alle ideer på bordet.

Repræsentanter fra FGK/Rekrutteringsudvalget har deltaget i et forenings-arrangement på kommunen. Arrangementet var en succes, og vi har fået navn og telefonnr. på 17 interesserede, som vil blive kontaktet forud for den kommende sæson.

Formandsmøde i FGK

16 personer deltog i mødet. Ebbe Durck gav en kort orientering fra bestyrelsen, hvorefter de enkelte formænd for klubber i klubben og diverse udvalg gav en kort redegørelse for deres aktiviteter i det forgangne år.

Frivilligmatch

Den årlige frivilligmatch blev afholdt søndag den 28. oktober med 92 deltagere.

Matchen, blev afholdt i rigtigt fint vejr som en holdturnering på en noget alternativ bane. Efter matchens afslutning var der præmieoverrækkelse og derefter spisning. Det er bestyrelsens indtryk at alle havde en rigtig god dag og nød det alternative spil.

Bestyrelsen takker endnu engang alle frivillige for deres indsats for klubben i det forløbne år. Uden jeres hjælp kunne vi ikke drive klubben, som vi gør.

Vinterperioden

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes driften i vinterperioden på Dalkildegaard bedst kan håndteres, og har foreløbig besluttet følgende:

·​Der vil blive etableret 3 huller på greens – flaget flyttes rundt kontinuerligt af spillerne på banen for at fordele sliddet på græsset

·​Baneudvalget flytter klodserne på teestederne efter behov

Café Dalkilden

Der er gensidig tilfredshed mellem klubben og Kim med samarbejdet, og forpagtningskontrakten genforhandles i december.

Chefgreenkeeper

Til orientering er stillingsannoncen efter ny chefgreenkeeper lagt ud på vores hjemmeside. Stillingsannoncen er endvidere lagt ud på DGU`s og DGA`s hjemmeside.

Der har været en del ansøgninger til stillingen, som bestyrelsen nu vil behandle.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Hestestalden den 6. december 2018

kl. 19.00. Indkaldelse følger i henhold til vedtægterne.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år og ønsker ikke at genopstille, hvorfor der på generalforsamlingen skal vælges 2 ny bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen beder alle medlemmer overveje at stille jeres kandidatur til rådighed, eller komme med forslag til bestyrelsen om nye kandidater. Vi ser gerne, at de nye kandidater vil arbejde indenfor kompetencerne sponsorer/markedsføring, da disse kompetencer er meget vigtige for klubben og derfor skal opprioriteres.

Vi glæder os til at modtage forslag.

Allerede nu vil vi fra bestyrelses side opfordre klubbens medlemmer til at møde op på generalforsamlingen, da det på grund af aktieombytningen i A/S’et har vist sig nødvendigt at ændre de gældende vedtægter. En vedtægtsændring kræver vedtagelse på generalforsamlingen af mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Ebbe Durck, formand

​​

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg