Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen – oktober 2018

Spil-med-dag 26/8-18

Der mødte 44 deltagere op til arrangementet – heraf 22 gæster.

Elsebet Lundgreen, som var tovholder for dagen, betegner arrangementet som vellykket, og deltagerne fra FGK føler sig overbevist om, at der fra gruppen kommer flere nye medlemmer fra næste sæson.

Frivillig/medhjælpermatch:

Som det vil være de fleste bekendt, afholdes frivillig/medhjælpermatch den 28. oktober, og invitationer er udsendt til udvalgsformænd samt de registrerede medhjælpere. Bestyrelsen benytter lejligheden til at takke alle involverede for deres store og dedikerede indsats til gavn for både klub og medlemmer.

MARKETING/SPONSORER

Sponsormatch

Sponsormatch blev afholdt den 26/9 med deltagelse af 16 sponsorer samt repræsentanter for FGK’s bestyrelse. Næste sponsormatch afholdes den 11. maj 2019.

Firmakampen

Fire hold deltog i Firmakampen den 15/8.

Næste år afholdes Firmakampen 2 gange – den 12. juni og 21. august.

Prisen på 1500 kr./hold fastholdes.

Erhvervsklubben

Møde har været afholdt 21/8 med eksternt indlæg af Stine Mjaaland. Næste møde afholdes 23/10-18.

FMK brochure om fritidsaktiviteter i kommunen

FMK udarbejder hvert år en fællesbrochure om fritidsaktiviteterne i kommunen. FGK vil fremover blive medtaget i denne brochure

Nye geeen flag

I et forsøg på at lokke nye hul-sponsorer til, er der på greens på ”ledige huller” opsat nye flag med teksten ”Dette hul kan blive dit….”.

Hjemmeside

Bestyrelsen har i første omgang besluttet at bibeholde og videreudvikle den eksisterende hjemmeside.

DGU MØDER MM

DGU fællesmøde, Fyn:

Det fynske DGU fællesmøde afholdtes hos Odense Eventyrgolf den 27. august.
Den fynske ordning fortsætter uændret.

Det blev yderligere aftalt, at de klubber som er interesseret i at annoncere deres åbne matcher, kan lægge disse ind på Golfbox. FGK lægger næste års åbne matcher ind.

DGU møde i Kolding 16/9-18:

Kolding Golfklub havde i samarbejde med DGU taget initiativ til dette første møde af sin slags. Fremmødet var skuffende med kun 32 deltagere fra ca. 200 klubber.

De deltagende klubber var dog enige om at give initiativet en chance, og Roskilde Golfklub påtog sig at arrangere næste års møde.

KLUBBEN/REGLER MM

Bane/vandingsanlæg

Foranlediget af sommerens problemer med vandforsyningen, har FFV, som de fleste har observeret foretaget en opgravning v/hul 18, og har konstateret forsyningsrøret ind til matriklen er meget underdimensioneret i forhold til vandbehovet i ekstremt tørre perioder. Det bliver derfor nødvendigt at nedlægge et væsentligt større forsyningsrør.

Hovedbygningen

Som de fleste har bemærket, er gavlen på hovedbygningen nu renoveret. Stor tak fra bestyrelsen til alle involverede, frivillige medlemmer.

Nye udslagsmåtter

FKG har ansøgt DGU/DGI’s foreningspulje om tilskud til nye udslagsmåtter, og det glæder bestyrelsen at kunne meddele, at klubben har modtaget positivt svar på ansøgningen og har fra puljen fået bevilget 31,5 af de ansøgte 47,5 t.kr. Nye måtter vil på den baggrund blive indkøbt til næste sæson.

Spillerhandicap

På baggrund af erfaringerne i den forløbne sæson, har bestyrelses besluttet, pr. 1. januar 2019 at reducere begynderhandicappet på 18-huls banen til 54.

Ny lokalregel ved mistet bold eller bold out of bounds

Som et af initiativerne til at sikre et mere glidende spil uden forsinkelser, har DGU til alle klubber fremsendt forslag til ny lokalregel vedr. ”Out of bounds”. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, som vil blive implementeret fra den 1. januar 2019. Detaljeret information følger.

Vandrepokaler

På opfordring af Claus Halken har bestyrelsen besluttet, at klubbens vandrepokaler ”genindføres”.

Medlemsstatus

Antal medlemmer iflg. Golfbox pr. 30. september: 580.

Bestyrelsen diskuterer løbende mulige aktiviteter for at hverve nye medlemmer til klubben og for at forsøge at sætte gang i en kontinuerlig proces, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et rekrutteringsudvalg med Elsebet Lundgreen som formand.

Henvendelse fra Hjerteforeningen:

Hjerteforeningen har henvendt sig til klubben med forespørgsel om muligheden for en introduktion til golfspillet for foreningens medlemmer. Møde har været afholdt 27/8 med henblik på et arrangement i april/maj 2019.

På bestyrelsens vegne

Ebbe Durck, formand


i Faaborg Golfklub.

I Maj 2017, er det 25 år siden vores dejlige klub blev grundlagt. Bestyrelsen har besluttet at markere dette jubilæum med et særligt tilbud til alle nye medlemmer:

”Alle nye medlemmer som indmelder sig i perioden d. 1. Marts 2017 til og med d. 30.Maj 2017 bliver tilbudt et års medlemskab til samme pris som det kostede i 1992. Efter det første år overgår alle, som er omfattet af tilbuddet, til fuldt medlemskab. For nybegyndere vil der oveni købet være tilbud om et golfkørekort indbefattet i ”jubilæums kontingentet”

Bestyrelsen håber med dette økonomisk fordelagtige tiltag, at tiltrække flere medlemmer, både begyndere og mere øvede.

Greenkeeper.

Som tidligere oplyst, er der indgået en aftale med vores Chef greenkeeper Poul Simonsen om reduktion af hans arbejdstid fra April næste år. Poul har i mere end 25 år, gjort et stort og loyalt arbejde for klubben og vores dejlige bane. Alderen indhenter imidlertid, ikke kun klubben men også Poul, hvorfor han, om få år, vil gå på velfortjent pension.

For at sikre en glidende overgang til en ny tid med en ny chef greenkeeper, har bestyrelsen besluttet at vores nuværende greenkeeper assistent Klaus Krogh, som alle sætter stor pris på, og som Poul selv har udpeget, allerede fra i år ansættes på fuld tid.

24-10-2016

Pbv.

Mogens Hørmand

udget!

Bestyrelsen arbejder for tiden intenst med at udarbejde et budget for klubbens økonomi i sæson 2016/17.

Vi er godt nok allerede inde den nye sæson, fordi klubbens regnskabs periode løber fra Oktober til September (incl.) Men traditionen tro er budgettet først endeligt, når vores revisor har fået lavet regnskab for det forgangne år, og resultatet sammen med det nye budget fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

25 års jubilæum i Faaborg Golfklub.

I Maj 2017, er det 25 år siden vores dejlige klub blev grundlagt. Bestyrelsen har besluttet at markere dette jubilæum med et særligt tilbud til alle nye medlemmer:

”Alle nye medlemmer som indmelder sig i perioden d. 1. Marts 2017 til og med d. 30.Maj 2017 bliver tilbudt et års medlemskab til samme pris som det kostede i 1992. Efter det første år overgår alle, som er omfattet af tilbuddet, til fuldt medlemskab. For nybegyndere vil der oveni købet være tilbud om et golfkørekort indbefattet i ”jubilæums kontingentet”

Bestyrelsen håber med dette økonomisk fordelagtige tiltag, at tiltrække flere medlemmer, både begyndere og mere øvede.

Greenkeeper.

Som tidligere oplyst, er der indgået en aftale med vores Chef greenkeeper Poul Simonsen om reduktion af hans arbejdstid fra April næste år. Poul har i mere end 25 år, gjort et stort og loyalt arbejde for klubben og vores dejlige bane. Alderen indhenter imidlertid, ikke kun klubben men også Poul, hvorfor han, om få år, vil gå på velfortjent pension.

For at sikre en glidende overgang til en ny tid med en ny chef greenkeeper, har bestyrelsen besluttet at vores nuværende greenkeeper assistent Klaus Krogh, som alle sætter stor pris på, og som Poul selv har udpeget, allerede fra i år ansættes på fuld tid.

24-10-2016

Pbv.

r ikke været meget nyt at læse her under ”Nyt fra bestyrelsen” siden omkring sæsonstart. Det er ikke fordi der ikke har været noget nyt, så nu prøver vi at rette lidt op på manglerne

Nyt fra bestyrelsen november 2018

“Nyt fra bestyrelsen” – 1. november 2018

MØDER

Regionalmøde DGU

DGU regionalmøde er afholdt i Horsens den 31/10 med deltagelse fra FGK v/Ebbe Durck og Børge Bisgaard.

DGU opfordrede alle medlemmer til at gå ind på DGU`s hjemmeside og læse om de nye golfregler.

INTERNT

Nyt udvalg – ”Rekrutteringsudvalg

Som en del af klubbens bestræbelser på at fastholde/øge medlemstallet, har bestyrelsen besluttet at oprette et rekrutteringsudvalg. Formand for dette udvalg er Elsebet Lundgreen.

Elsebet arbejder p.t. på at sammensætte det nye udvalg. 6-7 medlemmer har allerede givet tilsagn om at indgå i udvalget, og yderligere medlemmer søges rekrutteret, bl.a. for at sikre en god aldersspredning/forskellighed i de kommende rekrutteringsaktiviteter. Der vil snarest blive afholdt en indledende briefing i udvalget med en brainstorming for at få alle ideer på bordet.

Repræsentanter fra FGK/Rekrutteringsudvalget har deltaget i et forenings-arrangement på kommunen. Arrangementet var en succes, og vi har fået navn og telefonnr. på 17 interesserede, som vil blive kontaktet forud for den kommende sæson.

Formandsmøde i FGK

16 personer deltog i mødet. Ebbe Durck gav en kort orientering fra bestyrelsen, hvorefter de enkelte formænd for klubber i klubben og diverse udvalg gav en kort redegørelse for deres aktiviteter i det forgangne år.

Frivilligmatch

Den årlige frivilligmatch blev afholdt søndag den 28. oktober med 92 deltagere.

Matchen, blev afholdt i rigtigt fint vejr som en holdturnering på en noget alternativ bane. Efter matchens afslutning var der præmieoverrækkelse og derefter spisning. Det er bestyrelsens indtryk at alle havde en rigtig god dag og nød det alternative spil.

Bestyrelsen takker endnu engang alle frivillige for deres indsats for klubben i det forløbne år. Uden jeres hjælp kunne vi ikke drive klubben, som vi gør.

Vinterperioden

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes driften i vinterperioden på Dalkildegaard bedst kan håndteres, og har foreløbig besluttet følgende:

·​Der vil blive etableret 3 huller på greens – flaget flyttes rundt kontinuerligt af spillerne på banen for at fordele sliddet på græsset

·​Baneudvalget flytter klodserne på teestederne efter behov

Café Dalkilden

Der er gensidig tilfredshed mellem klubben og Kim med samarbejdet, og forpagtningskontrakten genforhandles i december.

Chefgreenkeeper

Til orientering er stillingsannoncen efter ny chefgreenkeeper lagt ud på vores hjemmeside. Stillingsannoncen er endvidere lagt ud på DGU`s og DGA`s hjemmeside.

Der har været en del ansøgninger til stillingen, som bestyrelsen nu vil behandle.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Hestestalden den 6. december 2018

kl. 19.00. Indkaldelse følger i henhold til vedtægterne.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år og ønsker ikke at genopstille, hvorfor der på generalforsamlingen skal vælges 2 ny bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen beder alle medlemmer overveje at stille jeres kandidatur til rådighed, eller komme med forslag til bestyrelsen om nye kandidater. Vi ser gerne, at de nye kandidater vil arbejde indenfor kompetencerne sponsorer/markedsføring, da disse kompetencer er meget vigtige for klubben og derfor skal opprioriteres.

Vi glæder os til at modtage forslag.

Allerede nu vil vi fra bestyrelses side opfordre klubbens medlemmer til at møde op på generalforsamlingen, da det på grund af aktieombytningen i A/S’et har vist sig nødvendigt at ændre de gældende vedtægter. En vedtægtsændring kræver vedtagelse på generalforsamlingen af mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Ebbe Durck, formand

​​

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg