Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra bestyrelsen

“Nyt fra bestyrelsen" 2019.04.13

​​

FGK rekrutteringsprojekt i samarbejde med DGU

Som tidligere diskuteret på klubbens seneste generalforsamlinger og i andre sammenhænge, er det afgørende for klubbens fremtid, at vi kontinuerligt tiltrækker nye medlemmer – specielt set i lyset af det høje aldersgennemsnit for vores medlemmer, som er et af de højeste i landet.

Derfor har klubben indgået en samarbejdsaftale med DGU om et udviklingsforløb med fokus på rekruttering af nye golfspillere og om hjælp fra DGU til klubben til fremover selv at stå bedre rustet til at løfte rekrutteringsopgaven.

Samarbejdet med DGU løber hen over 2019 og omfatter:

·​Definition af målsætning for projektet i samarbejde med klubbens bestyrelse

·​Nedsættelse af styregruppe og rekrutteringsteams
(i den forbindelse er der allerede udsendt e-mail til alle medlemmer med opfordring til at melde sig til disse rekrutteringsteams)

·​Planlægning og udførelse af aktiviteter og kampagner

·​Evaluering af forløbet og plan for det fremadrettede rekrutteringsarbejde

DGU har tilknyttet udviklingskonsulent Michael Jürgensen som tovholder i projektet.

mikael dgu


Michael indgår sammen med klubbens ledelse i styregruppen for projektet og vil derfor komme regelmæssigt i klubben i de kommende måneder.

De første møder med Michael er afholdt med henblik på forventningsafstemning, afklaring af målsætning samt den første diskussion og planlægning af rekrutteringsaktiviteterne.

I første omgang er det besluttet at fokusere rekrutteringsaktiviteterne mod følgende målgrupper, da potentialet her vurderes som værende det største:

·​Pargolf

Med udgangspunkt i parklubbens succes og det store sociale islæt i denne klub-i-klubben er det tanken, at klubbens medlemmer kan invitere par i bekendtskabskredsen til at møde op en spillefredag kl. 16.00, hvor værterne vil tage i mod gæstespillerne og guide dem rundt på træningsfaciliteterne og par-3 banen. Aktiviteten afsluttes med deltagelse i parklubbens fællesspisning.

·​Medlemmernes netværk

På samme måde som for parklubben, er det tanken, at klubbens medlemmer i klubber-i-klubben bliver opfordret til at invitere venner/bekendte til at deltage en dag, hvor den aktuelle klub spiller match. Gæsterne bliver guidet rundt på træningsfaciliteterne og par-3 banen og deltager afslutningsvis i spisningen sammen med matchdeltagerne.

·​

Firmagolf

Her er det tanken at sammensætte et 3-timers fyraftensgolf-koncept til en attraktiv pris, som f.eks. kunne omfatte 1 time på træningsfaciliteterne, 1 times spil på par-3 banen og afsluttende spisning i cafeen. Det er intentionen, at aktiviteten skal være ”omkostningsneutral” for klubben.

I forbindelse med arrangementerne uddeles flyers med information om, hvordan man kommer i gang med golfspillet.

Der udarbejdes separate flyers/plakater til alle 3 målgrupper, som vil kunne rekvireres i sekratariatet eller i klubber-i-klubben.

En samlet marketingplan er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort, så snart den foreligger og de forskellige typer materiale er udarbejdet.

Til slut vil vi fra bestyrelsen og styregruppen gerne takke for de mange tilbagemeldinger på den udsendte e-mail – en tilbagemeldingsprocent, som iflg. DGU ligger langt over niveauet i andre klubber, hvor lignende projekter gennemføres.

Styregruppen vil snarest give tilbagemelding til de medlemmer, som har meldt sig ”under fanerne” om sammensætning af de 3 rekrutteringsteams og det forestående arbejde i disse teams.

Har du ikke fået meldt dig, kan du stadig nå at deltage i projektet. Besvar den udsendte e-mail, eller kontakt sekretariatet.

Faaborg, den 13. april, 2019

På bestyrelsens vegne, Ebbe Durck, formand

​-----------------------------------------------------

“Nyt fra bestyrelsen” - primo marts 2019

Ny chefgreenkeeper i Faaborg Golfklub

Pr. den 1. marts 2019 har Faaborg Golfklub fået ny chefgreenkeeper, nemlig Søren Nielsen, som efter knap 10 års fravær er ”vendt hjem” til golfbanen i Svanninge Bakker.

Søren er 49 år og er opvokset i Korinth, hvor han i dag bor sammen med sin kone Rikke og deres 2 børn på 12 og 15 år.

Søren er oprindeligt udlært bygnings- og landbrugssmed, og efter en periode i udviklingsafdelingen hos ”Hjem Is” - og senere en periode som pedel - blev han i foråret 2004 ansat som greenkeeperassistent i Faaborg Golfklub. I efteråret 2004 kom Søren i lære som greenkeeper under Poul Simonsen - en uddannelse som han afsluttede i 2009.

Da Søren, som han udtrykker det, blev ”vinterfyret” i slutningen af 2009, gik turen videre til Ærø, hvor Søren i ca. 1 år var ansat som chefgreenkeeper i Ærø Golf Klub. Herefter gik turen tilbage til fastlandet til jobbet som chefgreenkeeper i Ringe Golfklub, hvor han har været ansat indtil nu.

På spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at vende tilbage til Faaborg Golfklub svarer Søren, at han, siden han forlod Faaborg Golfklub tilbage i 2009, har haft en drøm om at vende tilbage, da han altid har holdt meget af banen og den smukke natur i Svanninge Bakker. Derfor slog han straks til, da muligheden bød sig. Søren er i øvrigt selv golfspiller, selvom jobbet som chefgreenkeeper ikke altid levner megen tid til golfspillet, hvilket i følge. Søren også afspejler sig i handicappet!!!

​​

I et tæt samarbejde mellem baneudvalg og Søren arbejdes der allerede på en fælles langtidsplan for den fremtidige pleje og udvikling af banen, og bestyrelsen i Faaborg Golfklub byder Søren hjertelig velkommen tilbage til Faaborg og ser frem til et mangeårigt gensidigt udviklende samarbejde til glæde for såvel klubbens medlemmer som gæstespillere samt andre gæster på og omkring banen i De sydfynske Alper.

Faaborg, den 28. februar, 2019

På bestyrelsens vegne Søren Pedersen, næstformand


“Nyt fra bestyrelsen” 2019.02.15

​​
Ændring af max. handicap på 18 huls banen

Som et led i de generelle bestræbelser på at fremme et hurtigere spil på alle golfbaner, besluttede bestyrelsen i FGK efteråret 2018, at ændre det maksimale banehandicap for både egne nybegyndere og for greenfee spillere fra hcp. 72 til hcp. 54.

Handicapudvalget vil på den baggrund i den nærmeste fremtid kontakt de spillere i klubben, som i dag har et handicap på over 54, da disse vil blive tildelt handicap 54 med deraf følgende færre ekstraslag på banen.

Nye medlemmer i klubben vil fremadrettet alle starte på banen med hcp. 54.

​Faaborg, den 15. februar, 2019

På bestyrelsens vegne, Søren Pedersen, næstformand


“Nyt fra bestyrelsen” 2019.02.16

​​
”Dalkildegaard” bliver røgfrit område

Som bekendt har Dalkildegaard netop fået en indvendig ”ansigtsløftning”, og når man træder ind, møder man en ren og frisk duft, og lokalerne fremstår lyse og venlige.

Bestyrelsen har derfor fundet, at tidspunktet nu er det rette til at indføre et totalt rygeforbud i alle bygninger og lokaler på Dalkildegaard.

Forbuddet indebærer, at det hidtidige rygerum på 1. sal i hovedbygningen inddrages til mødelokale for bestyrelsen, udvalg, klubber-i-klubben m.fl.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke husudvalget og de øvrige frivillige medlemmer, som har udført det store arbejde med den indvendige renovering af hovedbygningen – TAK!

​Faaborg, den 16. februar, 2019,

På bestyrelsens vegne Søren Pedersen, næstformand

-------------------------------------------------------------------------------

“Nyt fra bestyrelsen” – ultimo januar 2019


Bestyrelsen afholdt den 12. januar 2019 sit årlige seminar, hvor bl.a. nedenstående punkter blev drøftet.

Vedtægter, Faaborg Golfklub

Nye vedtægter udarbejdes til godkendelse på den ord. generalforsamling 2019. I den forbindelse tages medlemskabskategorierne i § 3 ud for efterfølgende revision.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes ca. 1 gang hver måned, og bestyrelsen besluttede fremover som første punkt på dagsordenen at afsætte ½ time til en grundig drøftelse af et aktuelt, specifikt emne.

Nye vinterregler & lokalregler

Nye vinterregler og lokalregler i overensstemmelse med de nye DGU golfregler er trådt i kraft pr. 1. januar 2019, dog med den modifikation, at handicapreguleringen fortsætter uændret frem til åbningsmatchen.

Julemøde med personale

Julemøde med personalet blev traditionen tro afholdt den 11. december med gløgg og æbleskiver med deltagelse af direktør og bestyrelsesformand fra A/S’et samt medlemmer fra bestyrelsen. Alle ansatte modtog deres julegave fra klubben.

Forlængelse af forpagtningsaftale med Kim Gertsen, Cafe Dalkilden

Da det er et stort aktiv for klubben – for såvel medlemmer som gæster - at vi har en café i klubben, er det med stor glæde, bestyrelsen kan meddele, at forpagtningsaftalen med Kim er forlænget med 2 år frem til 28/2-2021.

KG er fremkommet med forskellige ønsker til forbedringer/reparationer af sine faciliteter. Ønskerne er videregivet til Husudvalget, og udførelsen er igangsat.

Økonomi

Status pr. 31.12.2018 viser, at regnskabet stort set følger budgettet.

Status, medlemstal

Aktiv fuldtid Flex Langdistance Jr. Passiv
399 68 15 6 72

Merkontingentet for ikke-aktionærer

I henhold til klubbens vedtægter betaler medlemmer, der ikke har rådighed over aktier til nom. 2400 kr., et årligt merkontingent på 375 kr.

Ændringer i baneudvalget

Som bekendt, udtrådte Morten From-Nielsen af bestyrelsen på generalforsam-lingen den 6. december 2018.

Morten har gennem adskillige år på allerbedste måde varetaget posten som baneudvalgsformand og er på den baggrund den person i klubben, der har absolut bedst kendskab til banen samt alle de tekniske installationer på og omkring banen. Derfor har bestyrelsen bedt Morten om at fortsætte som baneudvalgsformand, hvilket han til bestyrelsen store tilfredshed har accepteret for en periode.

Som bestyrelsesrepræsentant i baneudvalget er Claus Halken indtrådt, og det var i den forbindelse aftalt, at Claus, når Morten på et senere tidspunkt ønskede at trække sig fra baneudvalget, skulle overtage posten som udvalgsformand.

Imidlertid er Ebbe Durck, Claus Halken og Morgen From-Nielsen efterfølgende blevet enige om, at det var hensigtsmæssigt, at Claus allerede nu overtog formandsposten, under kyndig hjælp og vejledning af Morten.

Bestyrelsen ser dette som den optimale løsning og ser frem til arbejdet med det nye baneudvalg, som i samarbejde med vores nye chefgreenkeeper Søren Nielsen vil arbejde dedikeret og langsigtet på at sikre, at vi alle – både medlemmer og greenfeegæster - kan nyde en smuk og velplejet bane også i årene fremover.

Aktiviteter, foråret 2019

1.​Åbent Hus

Finder i år sted d. 31/3-19.

Rekrutteringsudvalget arbejder på at arrangere supplerende aktiviteter til golfintroduktionen for at trække så mange som muligt med op til arrangementet og er i dialog med begynderudvalget.

2.​Golfens Dag

Afholdes 28/4-19

3.​Spil-Med-Dag

Afholdes 15/6-19.

4.​Arbejdsdag

Forårets arbejdsdag er fastsat til den 6/4-19. MFN står for planlægning og gennemførelse af dagens aktiviteter.

Bestyrelsen opfordrer hermed alle medlemmer, som har mulighed for det, om at reservere denne dag til at gøre en fælles indsats for at klargøre vores faciliteter til den kommende sæson.

5.​Turneringsplan

Åbningsturneringen afholdes den 7/4-19. Turneringsplanen lægges på hjemmesiden, så snart de sidste detaljer er på plads.

Sponsorer & Erhvervsklub

Bestyrelsen har tidligere besluttet at fokusere på arbejdet med klubbens sponsorer, og Ebbe Durck, Jytte Vangshold og Henrik Olsen har påtaget sig opgaven at arbejde med at pleje nuværende sponsorer og søge at skaffe nye sponsorer og dermed øge sponsorindtægten.

Som nævnt ved tidligere lejligheder, er bestyrelsen meget interesseret i at tilknytte yderligere medlemmer uden for bestyrelsen til sponsorudvalget - medlemmer, som har lyst til og evne til at arbejde med dette for klubben så væsentlige område.

Så - har du lyst til at indgå i sponsorarbejdet, beder vi dig kontakte Ebbe Durck eller sekretariatet.

Tilgang af nye/fastholdelse af nuværende medlemmer

Med den aktuelle aldersfordeling i FGK, hvor 339 ud af 480 medlemmer er +60 er det afgørende for klubbens fremtid at fastholde nuværende og sikre en tilgang af nye medlemmer.

Som led i bestræbelserne på at gøre klubben attraktiv og således i stand til at fastholde nuværende samt tiltrække nye medlemmer til FGK arbejder bestyrelsen på at definere og formulere klubbens kerneværdier og fremtidige fokusområder. Så snart dette arbejde er færdiggjorte af bestyrelsen, vil beskrivelsen blive lagt på hjemmesiden.

Det ville være optimalt at tiltrække gruppen +45/50, som typisk har teenager-børn, som vi også ville have en mulighed for at få med, men der er enighed i bestyrelsen om, at det er den vanskeligste målgruppe, da den stadig er særdeles erhvervsaktiv og fortsat engageret i børnenes gøremål.

Rekrutteringsudvalget har kontakt til Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, med hvem der allerede er aftalt arrangementer i foråret, og man undersøger også hvilke andre foreninger/fora, der findes i lokalområdet – eksempelvis Ældrerådet og Efterlønsklubben – gerne også foreninger for yngre borgere i kommunen.

Derudover vil klubben i samarbejde med Daniel tage kontakt til virksomheder, skoler, sportsklubber m.fl. med tilbud om arrangementer med golf/spisning i klubben for også at støtte cafeen.

Tilbud, begyndere

Der var enighed om, at det er vigtigt at gøre det økonomisk attraktivt og ”spiseligt” at starte som nybegynder og tilbuddet for 2019 aftales på førstkommende bestyrelsesmøde i februar.

Greenfeegæster

1.​Greenfee-samarbejde
Det blev besluttet, at FGK tager kontakt til nogle udvalgte jyske klubber, fra hvilke der ikke var greenfeegæster sidste år for at foreslå en gensidig greenfee aftale mellem disse klubber og FGK. Bliver initiativet en succes kan det efterfølgende udvides til andre områder/klubber.

2.​Venskabsklubber:
Et forslag om venskabsklubber til klubber-i-klubben blev positivt modtaget, og forslaget vil blive videreformidles til alle formænd for klubber-i-klubben i FGK, således at initiativet kan koordineres og forhåbentligt igangsættes.

Prisen for besøgende venskabsklubber er 200,00/gæst.

BANKO

Som det vil være de fleste bekendt, arbejder bestyrelsen med planer om at introducere bankospil i Hestestalden.

Claus Halken er tovholder på projektet, og aktuelt arbejdes der med diverse formalia samt med at sammensætte et team til styring af og gennemførelse af bankospillene.

I forbindelse med bankospillet er det tanken, i tillæg til bankospillet, at tilbyde en ”pakke”, som indeholder banko og spisning i Café Dalkilden.Faaborg, den 26. januar, 2019

På bestyrelsens vegne
Ebbe Durck, formand

​------------------------------------------------------

​​

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg