Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra bestyrelsen


“Nyt fra bestyrelsen” 2019.02.15

​​

Ændring af max. handicap på 18 huls banen

Som et led i de generelle bestræbelser på at fremme et hurtigere spil på alle golfbaner, besluttede bestyrelsen i FGK efteråret 2018, at ændre det maksimale banehandicap for både egne nybegyndere og for greenfee spillere fra hcp. 72 til hcp. 54.

Handicapudvalget vil på den baggrund i den nærmeste fremtid kontakt de spillere i klubben, som i dag har et handicap på over 54, da disse vil blive tildelt handicap 54 med deraf følgende færre ekstraslag på banen.

Nye medlemmer i klubben vil fremadrettet alle starte på banen med hcp. 54.

​Faaborg, den 15. februar, 2019

På bestyrelsens vegne, Søren Pedersen, næstformand

“Nyt fra bestyrelsen” 2019.02.16

​​

”Dalkildegaard” bliver røgfrit område

Som bekendt har Dalkildegaard netop fået en indvendig ”ansigtsløftning”, og når man træder ind, møder man en ren og frisk duft, og lokalerne fremstår lyse og venlige.

Bestyrelsen har derfor fundet, at tidspunktet nu er det rette til at indføre et totalt rygeforbud i alle bygninger og lokaler på Dalkildegaard.

Forbuddet indebærer, at det hidtidige rygerum på 1. sal i hovedbygningen inddrages til mødelokale for bestyrelsen, udvalg, klubber-i-klubben m.fl.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke husudvalget og de øvrige frivillige medlemmer, som har udført det store arbejde med den indvendige renovering af hovedbygningen – TAK!

røgfrit

​Faaborg, den 16. februar, 2019, 

På bestyrelsens vegne Søren Pedersen, næstformand

“Nyt fra bestyrelsen” – ultimo januar 2019


Bestyrelsen afholdt den 12. januar 2019 sit årlige seminar, hvor bl.a. neden-stående punkter blev drøftet.

Vedtægter, Faaborg Golfklub

Nye vedtægter udarbejdes til godkendelse på den ord. generalforsamling 2019. I den forbindelse tages medlemskabskategorierne i § 3 ud for efterfølgende revision.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes ca. 1 gang hver måned, og bestyrelsen besluttede fremover som første punkt på dagsordenen at afsætte ½ time til en grundig drøftelse af et aktuelt, specifikt emne.

Nye vinterregler & lokalregler

Nye vinterregler og lokalregler i overensstemmelse med de nye DGU golfregler er trådt i kraft pr. 1. januar 2019, dog med den modifikation, at handicapreguleringen fortsætter uændret frem til åbningsmatchen.

Julemøde med personale

Julemøde med personalet blev traditionen tro afholdt den 11. december med gløgg og æbleskiver med deltagelse af direktør og bestyrelsesformand fra A/S’et samt medlemmer fra bestyrelsen. Alle ansatte modtog deres julegave fra klubben.

Forlængelse af forpagtningsaftale med Kim Gertsen, Cafe Dalkilden

Da det er et stort aktiv for klubben – for såvel medlemmer som gæster - at vi har en café i klubben, er det med stor glæde, bestyrelsen kan meddele, at forpagtningsaftalen med Kim er forlænget med 2 år frem til 28/2-2021.

KG er fremkommet med forskellige ønsker til forbedringer/reparationer af sine faciliteter. Ønskerne er videregivet til Husudvalget, og udførelsen er igangsat.

Økonomi

Status pr. 31.12.2018 viser, at regnskabet stort set følger budgettet.

Status, medlemstal

Aktiv fuldtid Flex Langdistance Jr. Passiv
399 68 15 6 72

Merkontingentet for ikke-aktionærer

I henhold til klubbens vedtægter betaler medlemmer, der ikke har rådighed over aktier til nom. 2400 kr., et årligt merkontingent på 375 kr.

Ændringer i baneudvalget

Som bekendt, udtrådte Morten From-Nielsen af bestyrelsen på generalforsam-lingen den 6. december 2018.

Morten har gennem adskillige år på allerbedste måde varetaget posten som baneudvalgsformand og er på den baggrund den person i klubben, der har absolut bedst kendskab til banen samt alle de tekniske installationer på og omkring banen. Derfor har bestyrelsen bedt Morten om at fortsætte som baneudvalgsformand, hvilket han til bestyrelsen store tilfredshed har accepteret for en periode.

Som bestyrelsesrepræsentant i baneudvalget er Claus Halken indtrådt, og det var i den forbindelse aftalt, at Claus, når Morten på et senere tidspunkt ønskede at trække sig fra baneudvalget, skulle overtage posten som udvalgsformand.

Imidlertid er Ebbe Durck, Claus Halken og Morgen From-Nielsen efterfølgende blevet enige om, at det var hensigtsmæssigt, at Claus allerede nu overtog formandsposten, under kyndig hjælp og vejledning af Morten.

Bestyrelsen ser dette som den optimale løsning og ser frem til arbejdet med det nye baneudvalg, som i samarbejde med vores nye chefgreenkeeper Søren Nielsen vil arbejde dedikeret og langsigtet på at sikre, at vi alle – både medlemmer og greenfeegæster - kan nyde en smuk og velplejet bane også i årene fremover.

Aktiviteter, foråret 2019

1.​Åbent Hus

Finder i år sted d. 31/3-19.

Rekrutteringsudvalget arbejder på at arrangere supplerende aktiviteter til golfintroduktionen for at trække så mange som muligt med op til arrangementet og er i dialog med begynderudvalget.

2.​Golfens Dag

Afholdes 28/4-19

3.​Spil-Med-Dag

Afholdes 15/6-19.

4.​Arbejdsdag

Forårets arbejdsdag er fastsat til den 6/4-19. MFN står for planlægning og gennemførelse af dagens aktiviteter.

Bestyrelsen opfordrer hermed alle medlemmer, som har mulighed for det, om at reservere denne dag til at gøre en fælles indsats for at klargøre vores faciliteter til den kommende sæson.

5.​Turneringsplan

Åbningsturneringen afholdes den 7/4-19. Turneringsplanen lægges på hjemmesiden, så snart de sidste detaljer er på plads.

Sponsorer & Erhvervsklub

Bestyrelsen har tidligere besluttet at fokusere på arbejdet med klubbens sponsorer, og Ebbe Durck, Jytte Vangshold og Henrik Olsen har påtaget sig opgaven at arbejde med at pleje nuværende sponsorer og søge at skaffe nye sponsorer og dermed øge sponsorindtægten.

Som nævnt ved tidligere lejligheder, er bestyrelsen meget interesseret i at tilknytte yderligere medlemmer uden for bestyrelsen til sponsorudvalget - medlemmer, som har lyst til og evne til at arbejde med dette for klubben så væsentlige område.

Så - har du lyst til at indgå i sponsorarbejdet, beder vi dig kontakte Ebbe Durck eller sekretariatet.

Tilgang af nye/fastholdelse af nuværende medlemmer

Med den aktuelle aldersfordeling i FGK, hvor 339 ud af 480 medlemmer er +60 er det afgørende for klubbens fremtid at fastholde nuværende og sikre en tilgang af nye medlemmer.

Som led i bestræbelserne på at gøre klubben attraktiv og således i stand til at fastholde nuværende samt tiltrække nye medlemmer til FGK arbejder bestyrelsen på at definere og formulere klubbens kerneværdier og fremtidige fokusområder. Så snart dette arbejde er færdiggjorte af bestyrelsen, vil beskrivelsen blive lagt på hjemmesiden.

Det ville være optimalt at tiltrække gruppen +45/50, som typisk har teenager-børn, som vi også ville have en mulighed for at få med, men der er enighed i bestyrelsen om, at det er den vanskeligste målgruppe, da den stadig er særdeles erhvervsaktiv og fortsat engageret i børnenes gøremål.

Rekrutteringsudvalget har kontakt til Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, med hvem der allerede er aftalt arrangementer i foråret, og man undersøger også hvilke andre foreninger/fora, der findes i lokalområdet – eksempelvis Ældrerådet og Efterlønsklubben – gerne også foreninger for yngre borgere i kommunen.

Derudover vil klubben i samarbejde med Daniel tage kontakt til virksomheder, skoler, sportsklubber m.fl. med tilbud om arrangementer med golf/spisning i klubben for også at støtte cafeen.

Tilbud, begyndere

Der var enighed om, at det er vigtigt at gøre det økonomisk attraktivt og ”spiseligt” at starte som nybegynder og tilbuddet for 2019 aftales på førstkommende bestyrelsesmøde i februar.

Greenfeegæster

1.​Greenfee-samarbejde
Det blev besluttet, at FGK tager kontakt til nogle udvalgte jyske klubber, fra hvilke der ikke var greenfeegæster sidste år for at foreslå en gensidig greenfee aftale mellem disse klubber og FGK. Bliver initiativet en succes kan det efterfølgende udvides til andre områder/klubber.

2.​Venskabsklubber:
Et forslag om venskabsklubber til klubber-i-klubben blev positivt modtaget, og forslaget vil blive videreformidles til alle formænd for klubber-i-klubben i FGK, således at initiativet kan koordineres og forhåbentligt igangsættes.

Prisen for besøgende venskabsklubber er 200,00/gæst.

BANKO

Som det vil være de fleste bekendt, arbejder bestyrelsen med planer om at introducere bankospil i Hestestalden.

Claus Halken er tovholder på projektet, og aktuelt arbejdes der med diverse formalia samt med at sammensætte et team til styring af og gennemførelse af bankospillene.

I forbindelse med bankospillet er det tanken, i tillæg til bankospillet, at tilbyde en ”pakke”, som indeholder banko og spisning i Café Dalkilden.Faaborg, den 26. januar, 2019

På bestyrelsens vegne
Ebbe Durck, formand

​Nyt fra bestyrelsen - december 2018

Med deltagelse af 19 stemmeberettigende medlemmer har der d.d. været afholdt ekstraordinær generalforsamling i FGK for vedtagelse af den på den ordinære generalforsamling 2018 godkendte vedtægtsændring.

Som dirigent på generalforsamlingen valgtes Poul Pedersen, som konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i henhold til klubbens vedtægter og således beslutningsdygtig.

Forslag til vedtægtsændring § 3 stk. 14.1:

Nuværende vedtægter:

Optagelse i klubben af aktive medlemmer er betinget af:
At vedkommende er i besiddelse af aktier for nominelt kr. 3.000 i Faaborg Golfbane A/S. Mindst en af disse aktier skal være udstedt efter 1. oktober 1994.

Forslag til nye vedtægter:

Optagelse i klubben af aktive medlemmer er betinget af:
At vedkommende er i besiddelse af aktier for nominelt kr. 2.400 i Faaborg Golfbane A/S.

Ændringsforslaget blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsesformand Ebbe Durck afsluttede herefter generalforsamlingen, idet han takkede for fremmødet.

Faaborg, den 19. december, 2018

På bestyrelsens vegne

Ebbe Durck, formand

--------------------------------------------------------------------------------​

Ordinær generalforsamling 2018 i Faaborg Golfklub

Den ordinære generalforsamling 2018 i Faaborg Golfklub blev afholdt i "Hestestalden" den 6. december 2018 kl. 19.00 med deltagelse af 81 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden / beslutninger:

1.​Valg af dirigent

Advokat Keld Astrup Sørensen blev valgt til dirigent.

2.​Beretning af klubbens virksomhed i det forgangne år

Formand Ebbe Durck’s beretning blev godkendt. Beretningen er lagt op på hjemmesiden.

Læs formandens beretning KLIK HER.

3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Børge Bisgaard gennemgik og kommenterede den reviderede årsrapport 2017/18, som udviser et overskud på 96,7 t.kr.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4.​Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Den fremlagte vedtægtsændring blev godkendt af mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, men da mindre end 2/3 af samtlige medlemmerne var til stede, indkaldes iflg. vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af vedtægtsændringen.

5.​Forslag fra medlemmer

Der var ikke modtaget forslag inden den i vedtægterne fastsatte tidsfrist.

6.​Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af medlemskontingent

Budget 2018/19 blev gennemgået af Børge Bisgaard under punkt 3.

Budgettet blev ligeledes godkendt.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet for det kommende år fastholdes uændret.

Forslaget godkendtes.

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Morten From-Nielsen og Adser Schack, og ingen af disse ønskede at modtage genvalg.

Derfor foreslog bestyrelsen Jytte Vangshold og Henrik Olsen som nye bestyrelsesmedlemmerne.

Kandidaterne blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

8.​Valg af 1. og 2. suppleant

Elsebet Lundgreen og John Andersen blev enstemmigt genvalgt som suppleanter uden modkandidater.

9.​Valg af revisor og revisorsuppleant

EY og BDO blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

10.​Eventuelt

Forskellige emner blev kort drøftet, hvorefter dirigenten afslutningsvis gav ordet til Ebbe Durck.

Ebbe Durck takkede for god ro og orden og takkede Mogens From-Nielsen og Adser Schack for deres indsats i bestyrelsen.

Ebbe Durck oplyste derudover, at Morten From-Nielsen har accepteret at fortsætte endnu et år som baneudvalgsformand – en accept, som bestyrelsen med tak for modtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:

Formand Ebbe Durck

Næstformand Søren Pedersen

Kasserer Børge Bisgaard

Sekretær Jette Wulff

​------------------------------------------------------

​​

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg